De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Leden van de Algemene Vergadering

Bienkens Jean           Jans Theo            
Brodeau Gisèle   Koonen Herbert    
Clare Jackie   Lambrechts Guy    
Daems Eddy   Musiek Gilberte    
Decresson Geert   Pletinck Frank    
De Groote Pascal   Schlag Anne-Marie    
Frère Marie-Claire   Van Der Aa Hilde    
Grauwels Magda   Verrelst Christine    

Het erecomité is een adviesorgaan van wijzen die mee helpen denken welke richting het Belgisch Centrum voor Geleidehonden uit moet gaan, hoe het moet worden gefinancierd, of de missie moet worden bijgesteld, het erecomité was een groep mensen (voornamelijk politici) die zich achter het project heeft geschaard en haar gewicht in de schaal heeft geworpen opdat het project tot stand zou kunnen komen.

Leden van het erecomité

Gustaaf Baeteman († 02/04/2010)

Alan Brooks

Willy Claes

Ghislain de Schaetzen

Sir John († 01/09/2003) and Lady Gray

Alphonsine Phlix († 21/12/2011)

Piet Schiepers

Steve Stevaert († 02/04/2015)

Cyriel Vanden Dries

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldiging.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken, op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders, het Dagelijks Bestuur of zelfs aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

Leden van de Raad van Bestuur 

Geert Decresson     Voorzitter
Anne-Marie Schlag   Penningmeester
Jean Bienkens   Bestuurder
Gilberte Musiek   Bestuurder

Rita Boons is administratief verantwoordelijke.

De andere administratieve medewerkers zijn Nicole Vannylen en Ilse Vanhout.

Zij staan samen in voor de hele administratie. (briefwisseling, acties, sponsoring, activiteiten, info, tijdschrift, enz.)

Miek Uyttendaele is marketing verantwoordelijke.

Bij de hondenafdeling zijn onze medewerkers: Annelies Driesmans, Ellis Van den Bergh, Marc Ceyssens, Ann-Lore Graind'orge en Kristien Van Hoof.

Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werking omtrent de honden. Zij staan o.m. in voor de verzorging en opleiding van de honden en volgen de dossiers op van de geleidehondgebruikers en de kandidaten.

Mail: bcg#geleidehond.be

 

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .