BCG in strijd voor mobiliteit

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Het kweken en opleiden van honden tot blindengeleidehonden.
  • Visueel gehandicapte personen leren omgaan met hun geleidehond.
  • Blijvende nazorg verlenen aan de hond en de geleidehondgebruiker.

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden te Tongeren is een bescheiden doch professioneel opleidingscentrum voor blindengeleidehonden.

Hoofddoel is: de mobiliteit van personen met een visuele handicap vergroten zodat zij in onze 'ziende' maatschappij weer een actieve functie kunnen innemen. Vb. zelfstandig winkelen, werken, deelnemen aan socio-culturele activiteiten.

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .